Regulamin

Rozdział 1. Definicje

1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności: reklama, oferta handlowa, informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących oferowanych w Sklepie Produktów i Usług.

2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, składająca Zamówienie w Sklepie.

3. Konto – indywidualne konto w Sklepie dostępne dla Klienta za pomocą loginu oraz ustalonego przez Klienta hasła.

4. Produkt – książki, gadżety lub inne Produkty, niebędące Usługą.

5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, w tym w szczególności z „Polityką Prywatności”.

6. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://trappa.pl/sklep, za którego pośrednictwem, Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.

7. Sprzedawca– Trappa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-078), ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 25, NIP 897 176 75 30, REGON 021381796.

8. Usługa – kursy on-line, warsztaty, szkolenia, konferencje, doradztwo, audyt i inne usługi wyżej niewymienione.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów lub Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 poz. 134,730).

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 poz. 123, 730).

12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w Sklepie dostępnych w sprzedaży określonych Produktów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://trappa.pl/sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Informacje o Produktach lub Usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki dokonywania w Sklepie zakupów określa niniejszy Regulamin.

4. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie, zasady zawierania Umów Sprzedaży, procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego postanowienia, zobowiązując się do ich przestrzegania.

6. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie Sklepu, a Klient zobowiązany jest się z nim zapoznać przed dokonaniem zakupu Produktów lub Usług.

Rozdział 3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Klient może skorzystać ze Sklepu Internetowego pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:

– posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

– zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Rozdział 4. Składanie i realizacja zamówień

1. W celu zamówienia Produktu lub Usługi w Sklepie Internetowym należy wejść na stronę https://trappa.pl/sklep, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi.

2. Klienta wybiera Produkty lub Usługi poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka.

3. Aby złożyć Zamówienie Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

– imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorcy – imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie),

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– adres dostawy (w przypadku produktu),

– dane do faktury,

4. Po kliknięciu przycisku potwierdzającego sprzedaż, zamówienie zostanie wysłane do Sprzedawcy. Od tego momentu Klient nie ma możliwości modyfikacji podanych przez siebie danych.

5. Składając Zamówienia Klient obowiązany jest również wybrać formę płatności za zamówione Produkty lub Usługi.

6. Kliknięcie w przycisk potwierdzający zakup oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, co obowiązuje Klienta do uiszczenia należnej zapłaty za Produkty lub Usługi. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim, w treści zgodnej z Regulaminem.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Wraz ze złożeniem pierwszego Zamówienia w Sklepie, Klient może dokonać rejestracji, w wyniku której zostanie utworzone dla niego Konto dostępne za pomocą loginu oraz ustalonego przez Klienta hasła. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

10. Aby założyć Konto, Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczone jako wymagane, podać hasło do logowania do Sklepu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

11. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

12. Zakazuje się udostępniania osobom trzecim danych dostępowych do indywidualnego Konta Klienta.

13. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może usunąć (ze skutkiem natychmiastowym) konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień.

14. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

Rozdział 5. Właściwości towarów, ceny i formy płatności

1. Ceny Produktów i Usług zamieszczone na stronie Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych na stronie Sklepu Produktów i Usług, wycofywania Produktów i Usług ze sprzedaży oraz wprowadzania nowych Produktów i Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Dostępnymi na stronie Sklepu formami płatności za zamówione Produkty lub Usług:

 przelew bankowy – płatność bezpośrednio na konto Sklepu, Trappa Sp. z o.o., ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 25, 50-078 Wrocław, ALIOR BANK Numer konta: 55-2490-0005-0000-4520-7613-7627,

 przelew elektroniczny – płatność bezpośrednio na konto Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24, PayPal, PayU.

4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

Rozdział 6. Koszty i termin dostawy Produktów

1. Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej według cennika podanego na stronie Sklepu.

2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

3. Termin dostawy uzależniony jest od terminu zaksięgowania płatności od Klienta na koncie Sklepu.

Rozdział 7. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: trappa@trappa.pl.

2. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta.

3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zgłoszenia.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

5. Klient może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu wysyłając wiadomość na adres trappa@trappa.pl. Wiadomości e-mail należy zatytułować „Nieprawidłowościach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu” oraz podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

Rozdział 8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu (z wyłączeniem produktów elektronicznych) bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Produktu, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą elektroniczną na adres e-mail: trappa@trapp.pl.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

3. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta. Zwrócony produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży. Koszty odesłania Produktu ponosi Klient.

Rozdział 9. Pozostałe zasady korzystania ze Sklepu

1. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia Usług.

2. Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do zmiany terminu jej świadczenia na inny termin, o ile w ofercie Sklepu dostępny jest dodatkowy termin świadczenia Usługi. Zmiana musi zostać zgłoszona i potwierdzona przez Sprzedawcę pod adresem e-mail trappa@trappa.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (zgodnym z Zamówieniem) terminem świadczenia Usługi.

Zmiana jest możliwa pod warunkiem dysponowania przez Sprzedawcę wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta nowym terminie świadczenia Usługi oraz po uiszczeniu przez Klienta opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za każdy dzień Usługi.

3. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z realizacji poszczególnych Usług w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Produktów lub Usług. Klient ma prawo odwołać zgodę w każdym czasie, wysyłając na adres e-mail Sprzedawcy (trappa@trappa.pl) stosowne oświadczenie.

4. W przypadku zakupu Usług na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej Usługi. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jej wizerunku.

5. W przypadku nieskorzystania z zakupionej Usługi w terminie, Klient traci możliwość uczestniczenia w Usłudze, pomimo, że Sprzedawca dysponuje dodatkowym terminem świadczenia Usługi. Sprzedawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zakupioną Usługą.

6. Nieskorzystanie z Usługi należy rozumieć jako niestawienie się Klienta w miejscu i terminie świadczenia Usługi.

7. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

Rozdział 10. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu.

2. Administrator zbiera sane osobowe Klientów za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celu marketingowym, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta Klienta.

4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera dokument „Polityka prywatności”.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020 r.